Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pri nákupe cez internet

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Postup pri objednávaní

Pri objednaní tovaru cez internet v systéme Virtuemart-SIMACO, stlačením príslušného tlačidla umiestneného pri ponuke tovaru a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorého obsah je kedykoľvek k dispozícii v náhľade. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme. Pri registrácii zákazník vyplní osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému a nebudú použité a zneužité na iné účely. Po registrácii je zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa môže pri nákupoch prihlasovať do systému Virtuemart-SIMACO. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Zákazníkovi doporučujeme zapísať a uschovať si prihlasovacie údaje pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť a nakupovať aj s možnými vernostnými zľavami.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky na zadanú mailovú adresu klienta. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom (ďalej len kupujúcim) a firmou SIMACO Slovakia s.r.o., IČO: 47421703 (ďalej len predávajúcim), pričom obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.

Platobné podmienky

Za tovar je možné zaplatiť dvoma spôsobmi. Platbou vopred na číslo účtu predávajúceho, ktorý bude spolu s údajmi o platbe zobrazený a doručený klientovi pri objednávke alebo poštovou dobierkou pri prebratí tovaru.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar alebo službu zákazníkovi najneskôr do termínu uvedeného pri tovare od úhrady sumy za tovar alebo službu. V prípade objednania tovaru označeného v ponuke textom „Tovar na objednávku“ (t.j. tovaru, ktorý predávajúci nemá fyzicky na sklade a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka), sa predávajúci zaväzuje dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 2 týždňov od uhradenia.

Úhradou sa rozumie deň pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať a ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami o dodaní tovaru v náhradnej lehote, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 7 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar a príslušné poštovné.

V prípade neprevzatia riadne doručeného tovaru kupujúcim, môže byť mimo preukázateľných expedičných a dopravných nákladovúčtovaná zmluvná pokuta vo výške 30,-€.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme VirtueMart-SIMACO pri registrácii ako miesto doručenia. Doprava tovaru bude realizovaná na náklady zákazníka. V prípade osobného odberu, musí byť táto možnosť vopred dohodnutá medzi zmluvnými stranami.


Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky (0905442097) alebo e-mailom na adresusimaco@simaco.sk v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom „Tovar na objednávku“ aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a medzi zmluvnými stranami nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

Odstúpenie od zmluvy

 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese simaco@simaco.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar kupujúcemu osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Zákazník vráti tovar na svoje náklady. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s prihliadnutím na kratšiu dobu spotreby, kratšiu životnosť tovaru a opotrebenie. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ.

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu:  simaco@simaco.sk

1. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

2. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného

úsilia, a podobne.

6.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

7.   Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Napíšte čo chcete nájsť a potvrdte

Nákupný košík