fbpx
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pri nákupe cez internet

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

Postup pri objednávaní

Pri objednaní tovaru cez internet na stránkach SIMACO  (https://simaco.sk) , stlačením príslušného tlačidla umiestneného pri ponuke tovaru a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorého obsah je kedykoľvek k dispozícii v náhľade. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme. Pri registrácii zákazník vyplní osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému a nebudú použité a zneužité na iné účely. Po registrácii je zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa môže pri nákupoch prihlasovať do internetového obchodu SIMACO. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Zákazníkovi doporučujeme zapísať a uschovať si prihlasovacie údaje pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť a nakupovať aj s možnými vernostnými zľavami.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky na zadanú mailovú adresu klienta. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom (ďalej len kupujúcim) a firmou

SIMACO Slovakia s.r.o., Družstevná 34, 90101 Malacky, Slovenská republika
IČO : 47421703, DIČ : 2023856956, IČ DPH : SK2023856956.
Podnikateľský subjekt je zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92046/B, (ďalej len predávajúcim), pričom obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov.

 

Platobné podmienky

Za tovar je možné zaplatiť dvoma spôsobmi. Platbou vopred na číslo účtu predávajúceho, ktorý bude spolu s údajmi o platbe zobrazený a doručený klientovi pri objednávke alebo poštovou dobierkou pri prebratí tovaru. Všetky ceny uvedené na stránkach internetového obchodu SIMACO, sú uvedené vrátane DPH a v mene €uro.

 

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar alebo službu zákazníkovi v čo najkratšom možnom čase. V prípade objednania tovaru označeného v ponuke textom „Tovar na objednávku“ (t.j. tovaru, ktorý predávajúci nemá fyzicky na sklade a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka), sa predávajúci zaväzuje dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 30 dní od uhradenia.

Úhradou sa rozumie deň pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať a ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami o dodaní tovaru v náhradnej lehote, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje ihneď, najneskôr do 5 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar a príslušné dopravné.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v internetovom obchode SIMACO pri registrácii ako miesto doručenia. Doprava tovaru bude realizovaná na náklady zákazníka. V prípade osobného odberu, musí byť táto možnosť vopred dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Predávajúci okrem dopravného neúčtuje k cene tovaru žiadne iné poplatky.

Ceny dopravy – kuriér GLS:

do 1 kg:       3,40 €
do 2 kg:      4,20 €
do 3 kg:      4,50 €
do 5 kg:      4,70 €
do 10 kg:    5,20 €
do 15 kg:    5,80 €
do 20 kg:   6,60 €
do 25 kg:    7,30 €
do 30 kg:    7,90 €
do 40 kg:  10,30 €

V prípade platby dobierkou si náš prepravný partner k cene dopravy pripočítava 1,80€ manipulačný poplatok. A tak v prípade dobierky bude o túto sumu cena dopravy navýšená.

 

Dodacie a platobné podmienky pri nákupe špirálových tyčí k rastlinám a zelenine

Tovar je pri doprave kvalifikovaný ako nadrozmerný. Pre zníženie prepravných nákladov, je tovar expedovaný od výrobcu priamo k zákazníkovi.
Cenník prepravy uvedený na stránkach SIMACO je v tomto prípade neplatný. Po zadaní objednávky bude cena prepravy presne vypočítaná a oznámená zákazníkovi e-mailom, alebo telefonicky.
Objednávka sa stáva platnou až po odsúhlasení ceny za prepravu. Spôsob platby je v tomto prípade možný len prevodným príkazom, vopred. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na účet SIMACO Slovakia s.r.o.


Storno objednávky – zrušenie objednávky.

Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti je uvedená vyššie), telefonicky (+421 905 442 097) alebo e-mailom na adresu simaco@simaco.sk v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, predávajúci sa zaväzuje ihneď, najneskôr do 5 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a medzi zmluvnými stranami nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

 

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese simaco@simaco.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar kupujúcemu osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim a to najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil a dopravné náklady do výšky najlacnejšej formy poštovného v internetovom obchode SIMACO. V prípade špirálových tyčí k rastlinám a zelenine sa od zmluvy odstúpiť nedá, pretože sú vyrábané na zákazku. Tiež sa od zmluvy nedá odstúpiť v prípade nákupu kníh. V prípade odstúpenia od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
Tu nájdete formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať pri preberaní tovaru od dopravcu. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky.

Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru, s prihliadnutím na kratšiu dobu spotreby a kratšiu životnosť tovaru. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup podľa občianskeho zákonníka. Ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), v tom prípade sa takýto vzťah neriadi občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Výmena tovaru nie je považovaná za reklamáciu. Záručný list vystavujeme na vyžiadanie. Ako doklad k reklamácii slúži vydaná faktúra, ktorá bola doručená s tovarom.

 

Služba Heuréka  – OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

Vážený spotrebiteľ.

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu:  simaco@simaco.sk

1. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

2. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov k dátumu 10.01.2020 je tu:

http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného

úsilia, a podobne.

6.   Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

7.   Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov na stránkach SOI (Slovenskej Obchodnej Inšpekcie).

 

Posledná aktualizácia: 20.01. 2020

Začnite písať a stlačením klávesu Enter vyhľadajte

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.